11 May, 2009

Dunia Ladang Bagi Akhirat

@
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 1 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
@ @
Penyusun :
Tim Departemen ‘Ilmi Darul Wathan Riyadh
Alih Bahasa :
Abu Salma bin Burhan at-Tirnatiy
Publication : 1428, Sya’ban 24/ 2007, September 7
Dunia Ladang Bagi Akhirat
الدني مزرعة الآخرة
Disusun oleh Departemen Ilmiah Darul Wathon
© Copyright terjemahan bagi ummat Islam. Risalah ini boleh
diperbanyak, dicetak dan disebarkan dalam berbagai bentuk apapun
selama tidak untuk tujuan komersial dan menyebutkan sumber.
Artikel ini didownload dari Ebook Center Abu Salma
(http://dear.to/abusalma]
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 2 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
Pendahuluan
 ا   ا
ا 
الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على سيد الزاهدين و إمام
العابدين ,أم بعد :
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam
semesta, Sholawat dan Salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada penghulunya orang-orang yang
zuhud dan imamnya para ahli ibadah. Amma ba’du :
Sesungguhnya dunia adalah negeri persinggahan
bukan negeri untuk menetap, dunia adalah tempat
yang penuh dengan duka cita bukan tempat tinggal
untuk bersuka cita. Maka sepatutnya bagi seorang
mukmin menjadikan dunia sebagai bagian perjalanan,
mempersiapkan bekal dan hartanya untuk menuju ke
perjalanan yang pasti. (ke akhirat, pent.)
Maka merupakan kebahagiaan bagi siapa yang
menjadikan perjalanan ini bekal yang akan
menyampaikannya ke keridhaan Allah Ta’ala, yang
menghantarkannya kepada ganjaran surga-Nya dan
kepada keselamatan dari neraka-Nya.
إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق والليالي متجر الإنسان والأيام سوق
“Sesungguhnya dunia adalah jalan menuju Surga dan
Neraka Malamnya adalah tempat perniagaan manusia
dan hari-harinya adalah pasar.”
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 3 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
DEFINISI ZUHUD TERHADAP DUNIA
anyak sekali perkataan-perkataan para Salaf di
dalam mendefinisikan zuhud terhadap dunia,
dan keseluruhannya berputar kepada ketiadaan
hasrat kepada dunia dan kekosongan hati dari
ketergantungan terhadap dunia.
 Berkata Imam Ahmad :
الزهد في الدني :قصر الأمل
“Zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan”.
 Berkata Abdul Wahid bin Zaid :
الزهد في الدني والدرهام
“Zuhud adalah terhadap dunia dan dirham”.
 Al-Junaid ditanya mengenai zuhud, beliau
berkata :
استسغار الدني ,ومحو آثارها من القلب
“Zuhud adalah menganggap dunia itu kecil dan
menghilangkan bekasnya dari hati”.
 Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani :
B
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 4 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
الزهد :ترك ما يشغل عن الله
“Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang
menyibukkanmu dari Allah”
 Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah :
الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة
“Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tak
berfaidah bagi akhirat, wara’ adalah meninggalkan
apa-apa yang membuatmu takut akan bahayanya
terhadap akhirat. Ibnul Qayyim telah menganggapnya
baik sekali pernyataan Syaikhul Islam ini”.
 Berkata Ibnul Qayyim :
والذي أجمع علبه العارفون :أن الزهد سفر القلب من وطن الدني ,وأخذه
في منازل الآخرة
“Orang-orang bijaksana telah bersepakat bahwa
zuhud adalah menyingkirnya hati dari negeri dunia,
dan membawanya kepada negeri akhirat”.
Maka dimanakah gerangan para musafir yang hatinya
tertambat kepada Allah?
Dimanakah gerangan para pejalan yang hendak
menuju ke tempat yang mulia dan derajat yang
tinggi?
Dimanakah gerangan para perindu surga dan penuntut
akhirat?
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 5 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
ZUHUD DI DALAM Al-QUR’AN
erkata Imam Ibnul Qayyim : Al-Qur’an dipenuhi
dengan anjuran zuhud terhadap dunia, berita
akan kehinaan dunia dengan segala
kekurangannya, keberakhirannya dan kesegeraan
kebinasaannya, dan berisi tentang anjuran berhasarat
kepada akhirat, berita akan kemuliaannya dan
kekekalannya.
Di antara ayat-ayat yang mendorong bersikap zuhud
di dunia adalah :
 Ayat 1 :
اعَل  موا َأن  ما اْل  حياُة ال  دنيا َلعِ  ب  وَل  هو  وزِينٌة  وتَفا  خر بين ُ ك  م  وت َ كاُثر فِي
اْلَأ  م  والِ  واْلَأ  وَلادِ َ ك  مَثلِ َ غيثٍ َأ  ع  ج  ب اْل ُ كفَّا  ر نباته ُث  م يهِي  ج َفتراه
م  صَفرا ُث  م ي ُ كو ُ ن  ح َ طاما  وفِي اْلآخِرةِ  ع َ ذا  ب  شدِي  د  وم  غفِرٌة مِ  ن اللَّهِ
 ورِ  ض  وا ٌ ن  وما اْل  حياُة ال  دنيا إِلَّا متا  ع اْلغرورِ
“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu
hanyalah permainan dan melalaikan, perhiasan dan
bermegah-megah antara kamu serta berbanggabangga
tentang banyaknya harta dan anak, seperti
hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para
petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan
kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi
hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras
B
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 6 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan
kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan
yang menipu”. (Al-Hadid 57 : 20)
 Ayat 2 :
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة
الدنيا والله عنده حسن المآب
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan
kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita,
anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,
kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah
ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi
Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Ali
'Imran 3 : 14)
 Ayat 3 :
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث
الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب
“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di
akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya
dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di
dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari
keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu
bahagianpun di akhirat.” (Asy-Syuuraa 42 : 20)
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 7 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
 Ayat 4 :
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
“Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar
dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang
bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun”.
(An Nisaa’ 4 : 77)
 Ayat 5 :
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
“Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan
duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik
dan lebih kekal”.
(Al A'laa 87 : 16-17)
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 8 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
HADITS-HADITS MENGENAI ZUHUD
dapun hadits-hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Salam yang mendorong kepada zuhud terhadap
dunia, menganggap kecil dunia dan menjauhkan
diri dari dunia adalah banyak, di antara :
 Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam
kepada Ibnu 'Umar Radhiallahu :
كن في الدني كأنك غريب أو عابر سبيل
“Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang yang
asing dan seorang pengembara.” (HR. Bukhari).
Turmudzi menambahkan dalam riwayatnya :
وع  د نفسك من أهل القبور
“Dan persiapkanlah dirimu sebagai ahli kubur”.
 Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :
الدني سجت المؤمن و جنة الكافر
“Dunia adalah penjaranya seorang mukmin dan
surganya orang kafir.” (HR Muslim).
 Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam
secara jelas tentang kerendahan dunia :
A
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 9 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
ما الدني في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ,فلينظر بما يرجع
“Tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan ibarat
seseorang di antara kalian yang memasukkan jarijemarinya
ke dalam lautan samudera, maka lihatlah
apa yang diperoleh darinya.” (HR Muslim).
 Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :
ما لي وللدني ,إنما مثلي ومثل الدني كمثل راكب –أي نوم - في ظ ّ ل
شجرة ,ثم راح وتركها
“Apakah urusanku dengan dunia ini, sesungguhnya
perumpamaanku dan perumpamaan dunia ibarat
seorang pengembara yang sedang tidur di bawah
naungan pohon pada hari yang panas, kemudian
beristirahat lalu meninggalkannya.” (HR Turmudzi dan
Ahmad dan haditsnya Shohih)
 Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :
لو كانت الدني تزن عند الله جناح بعوضة ,ما سقى كافرا منها شربة ماء
“Seandainya dunia seberat sayap nyamuk di sisi Allah,
maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir
air minum sedikitpun.” (HR Turmudzi dan beliau
menshahihkannya).
 Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :
ازهد في الدني يحبك الله ,وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 10 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
“Zuhudlah engkau di dunia maka Allah akan
mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa
yang dimiliki manusia niscaya mereka mencintaimu.”
(HR Ibnu Majah dan Albani menshohihkannya).
 Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :
اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدني إلا حرصا ,ولا يزدادون من الله
إلا بعدا
“Kiamat telah dekat, dan tidaklah bertambah kecuali
manusia semakin rakus terhadap dunia, dan tidak
bertambah melainkan mereka semakin jauh dari
Allah.” (HR Hakim dan Albani menghasankannya).
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 11 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
HAKIKAT ZUHUD TERHADAP DUNIA
uhud terhadap dunia adalah sebagaimana yang
diamalkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Salam dan sahabat-sahabat beliau. Zuhud
bukanlah mengharamkan hal-hal yang baik dan
mengabaikan harta, tidak pula zuhud itu berpakaian
dengan pakaian yang kumal penuh tambalan.
Zuhud bukanlah duduk bersantai-santai di rumah dan
menunggu sedekah, karena sesungguhnya amal,
usaha dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah
yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah,
dengan syarat menjadikan dunia hanya pada kedua
tangannya tidak menjadikannya di dalam hatinya. Jika
dunia itu terletak di tangan hamba bukan di hatinya,
sama menurut pandangannya baik ketika ia sejahtera
maupun sengsara. Tidaklah ia bersuka cita dengan
kesejahteraannya dan tidaklah pula ia berduka cita
dengan kesengsaraannya.
Berkata Ibnul Qayyim dalam mensifati hakikat zuhud :
“Tidaklah yang dimaksud dengan zuhud adalah
menolak dunia, seperti kekuasaan, adalah Sulaiman
dan Dawud ‘alaihima salam adalah termasuk orang
terzuhud pada masanya, namun mereka memiliki
harta, kerajaan dan para istri.
 Nabi kita, Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam
adalah manusia yang paling zuhud secara mutlak
dan beliau memiliki sembilan istri.
 Ali bin ‘Abi Tholib, Abdurahman bin ‘Auf, Zubair bin
Awwam dan 'Utsman bin ‘Affan Radhiallahu
Z
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 12 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
‘anhum, walaupun termasuk orang-orang yang
zuhud namun mereka adalah orang-orang yang
berharta.
 Adalah termasuk kebaikan apa yang dikatakan
tentang zuhud, perkataan yang baik atau
selainnya, yaitu tidaklah termasuk zuhud terhadap
dunia dengan mengharamkan yang halal dan
mengabaikan harta. Namun, zuhud adalah
menjadikan apa-apa yang di tangan Allah lebih kau
yakini daripada apa-apa yang ada pada tanganmu.
 Datang seorang lelaki kepada Al-Hasan dan
berkata : Aku punya tetangga yang tidak mau
makan ‘Faludzaj’ (semacam pudding atau agaragar,
pent.). Berkata Hasan : Mengapa tidak mau?
Orang itu menjawab : tetanggaku berkata, aku tak
mampu memenuhi terima kasihnya. Berkata
Hasan: Sesungguhnya tetanggamu itu jahil,
apakah ia membalas terima kasihnya air yang
dingin?!
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 13 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
URGENSI ZUHUD
esungguhnya zuhud terhadap dunia tidaklah
sebatas perkataan-perkataan yang disukai
semata, namun zuhud merupakan perkara yang
harus bagi setiap orang yang menghendaki Ridha
Allah ' beserta ganjaran surganya, mencukupkan diri
dengan keutamaannya yang mana zuhud merupakan
ikhtiarnya Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam dan para sahabatnya. Berkata Ibnul Qayyim
rahimahullah : Tidaklah sempurna hasrat kepada
akhirat kecuali dengan zuhud terhadap dunia. Lebih
memuliakan dunia daripada akhirat akan berimplikasi
kerusakan pada keimanannya, atau pada akalnya,
atau bahkan pada kedua-duanya.
Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Salam mengesampingkan dunia di belakang
punggungnya, demikian pula sahabat-sahabatnya,
mereka menjauhkan hatinya dari dunia, mereka
memperingatkan darinya dan tidak condong
kepadanya, memusuhinya laksana penjara baginya
bukan sebagai surga. Mereka zuhud dengan sebenarbenarnya
zuhud, walaupun mereka ingin meraih
segala rupa yang dicintai dari dunia, dan mencapai
segala hal yang disukainya. Akan tetapi mereka
mengetahui bahwa dunia itu negeri duka cita bukan
negeri suka cita, mereka mengetahui bahwa dunia itu
laksana awan pada musim panas yang akan lenyap
sedikit demi sekdikit, ibarat impian khayalan yang
takkan menyempurnakan kunjungan hingga diizinkan
baginya bepergian.
S
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 14 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
MACAM-MACAM ZUHUD
Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah : Zuhud itu
bermacam-macam, di antaranya :
1. Zuhud terhadap perkara yang haram, dan
hukumnya adalah fardhu ‘ain.
2. Zuhud terhadap syubuhat. Hukumnya menurut
tingkatan kesyubuhatannya. Jika syubuhatnya
kuat, maka hukumnya wajib dan jika syubuhatnya
lemah, maka hukumnya mustahab/sunnah.
3. Zuhud dalam hal keutamaan, yaitu zuhud terhadap
apa-apa yang tak bermanfaat dari ucapan,
pandangan, pertanyaan , pertemuan, ataupun
lainnya.
4. Zuhud terhadap manusia.
5. Zuhud terhadap diri sendiri, dengan cara
mempermudah dirinya dalam beribadah di jalan
Allah.
6. Zuhud terhadap perkara keseluruhan, yaitu zuhud
terhadap perkara-perkara selain untuk Allah dan
setiap perkara yang menyibukkanmu dari diri-Nya.
Dan zuhud yang paling utama adalah memelihara
zuhud itu sendiri… hati yang bergantung pada syahwat
maka tidak sah zuhud dan wara’nya.
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 15 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
PERKATAAN SALAF TENTANG ZUHUD
 Berkata Ali bin Abi Tholib radhiallahu ‘anhu :
إن الدني قد ارتحلت مدبرة ,وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة و ولكل منهما
بنون ,فكونوأ من أبناء الآخرة ,ولاتكونوا من أبناء الدنيا ,فإن اليوم عمل
ولا حساب ,وغدا حساب ولا عمل .وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
Artinya : “Sesungguhnya dunia telah beralih ke
belakang dan akhirat telah beralih ke hadapan, pada
tiap-tiap keduanya terdapat anak-anaknya. Maka
jadilah anak-anak akhirat dan jangan jadi anak-anak
dunia. Sesungguhnya hari ini adalah untuk beramal
bukan hisab, dan esok adalah hari penghisaban bukan
untuk amal. Berbekallah, sesungguhnya sebaikbaik
bekal adalah taqwa.”
 Isa bin Maryam ‘alahi salam berkata :
اعبروها ولا تعمروها
“Berlalulah di dunia ini dan janganlah mendiaminya”
 Beliau berkata lagi :
من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدني فلا تتخذوها قرار
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 16 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
“Siapakah gerangan yang membangun kampung di
atas gelombang lautan? Yang menghantam dunia
maka janganlah kau jadikan tempat tinggalmu.”
 Berkata Abdullah bin 'Aun :
إن من كان قبلنا كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتكم ,وإنكم تجعلون
لآخرتكم ما فضل عن دينكم.
“Sesungguhnya orang-orang sebelum kita dahulu
menjadikan dunianya tidak lebih utama daripada
akhirat, dan kalian menjadikan bagi akhirat kalian
tidak lebih utama dari dunia kalian.”
Aku (penulis) berkata : Hal tersebut terjadi di zaman
Abdullah bin 'Aun, adapun sekarang, sesungguhnya
banyak manusia telah zuhud terhadap akhirat bahkan
terhadap keutamaannya!!
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 17 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
SEBAB-SEBAB MEMPEROLEH ZUHUD
1. Memandang dunia akan kesegeraan keberakhirannya,
kefana’annya, kekurangannya,
kehinaannya dan penuh sesaknya akan kesedihan,
kesusahan dan kepayahan di dalamnya.
2. Memandang akhirat akan kesejahteraannya,
kedatangannya yang pasti, kelanggengannya,
kekekalannya dan kemuliaan di dalamnya yang
penuh kebaikan-kebaikan.
3. Memperbanyak mengingat kematian dan negeri
akhirat.
4. Mengantarkan jenazah sembari memikirkan
penderitaan orang tua kita dan saudara-saudara
kita. Mereka tidak membawa sesuatu apapun ke
kuburan-kuburan mereka dari harta dunia, dan
tidaklah pula bermanfaat kecuali amal-amal sholeh
mereka.
5. Mencurakan segalanya demi akhirat, menetapinya
dengan ketaatan kepada Allah dan mengisi waktuwaktunya
dengan dzikir kepada Allah dan
membaca Al-Qur’an.
6. Lebih mendahulukan maslahat-maslahat agama di
atas maslahat-maslahat dunia.
7. Berderma, berinfak dan memperbanyak sedekah.
8. Meninggalkan majlisnya ahli dunia dan
menyibukkan diri dengan majelis-majelis akhirat.
http://dear.to/abusalma
Maktabah Abu Salma al-Atsari
- 18 dari 18 -
Dunia Ladang Bagi Akhirat
9. Sederhana dalam makan, minum, tidur, tertawa
dan bercanda.
10. Menelaah kisah-kisah para zahidin terutama sirah
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan para
sahabatnya.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبح وسلم
Semoga sholawat dan salam senantiasa
tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada
keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya.

No comments:

Post a Comment

Silahkan Diskusi